(TRANG SỐ 09)
  1. VôVi IM 28.2 - Minh Vương là ai? - Hành pháp tự chửa bệnh - Tu giải mất tự ái.
  2. VôVi IM 28.3 - Thức Bình Đẳng - Trạng Thái Xuất Hồn.
  3. VôVi IM 28.4 - Mô Ni Châu Vốn Ở Trong Mình.
  4. VôVi IM 29.1 - Mọi Việc Do Thương Đế Tạo Thành.
  5. VôVi IM 29.2 - Phật ban chiếu chấn động thanh nhẹ.
  6. Trạng thái HÒA vào mọi thứ - Mê chấp.
  7. Làm sai - Tội muôn ngàn kiếp dồn giải -Duyên nghiệp - Sai luật Phật.
  8. Chú 60 Tuổi Chia Sẽ Kết Quả hành pháp VôVi.
  9. Vo vi im tại sapa [Phần 1] , [Phần 2] , [Phần 3] , [Phần 4]
  10. Anh Bá tại thiền đường Duyên Lành Củ Chi (2019/03/31) [Phần 1] và [Phần 2]